Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas
  • Inicio
  • » reestructuración da minería
Imagen: .

Reestruturación da minaría

Tras a finalización do tratado CECA en xullo de 2002, o marco no que se desenvolveu o funcionamento e a reestruturación da minaría do carbón é o Regulamento (CE) n.º 1407/2002 do Consello, do 23 de xullo de 2002, sobre axudas estatais á industria do carbón.

Ao abeiro deste marco normativo iniciouse un proceso de diálogo social que concluíu coa sinatura do Plan Nacional de Reserva Estratéxica de Carbón 2006-2012 e Novo Modelo de Desenvolvemento Integral e Sostible das Bisbarras Mineiras, que finalizou o 31 de decembro de 2012.

Expiradas a vixencia do Regulamento en 2010, aprobouse a Decisión do Consello, do 10 de decembro de 2010, relativa ás axudas estatais destinadas a facilitar o peche de minas non competitivas, que establece un novo marco para as axudas destinadas especificamente a cubrir as perdas da produción corrente de unidades de produción incluídas no Plan de Peche do Reino de España para a minaría de carbón non competitiva.

Esta Decisión prorroga ata 2018 a posibilidade de que os Estados membros concedan axudas para cubrir custos relacionados co carbón destinado á produción de electricidade, se ben, esixe para iso unha serie de condicións.

A nova orientación regulatoria concreta a necesidade de presentar un Plan de Peche do Estado membro sometido a autorización pola Comisión Europea no que se inclúan todas aquelas unidades de produción non competitivas que teñen previsto abandonar a actividade antes do 31 de decembro de 2018.

A Decisión limita a concesión de axudas á produción corrente ás unidades de produción de carbón cuxo peche estea planificado irrevogablemente e se leve a termo coa data límite fixada no Plan de Peche (31 de decembro de 2018). De acordo con este novo marco acordouse por sindicatos, empresarios e a Secretaría de Estado de Enerxía o MARCO DE ACTUACIÓN PARA A MINARÍA DO CARBÓN E AS BISBARRAS MINEIRAS NO PERÍODO 2013-2018.