Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques
  • Inici
  • » reestructuració de la mineria
Imagen: .

Reestructuració de la mineria

Després de l'acabament del tractat CECA el juliol de 2002, el marc en què es va desenvolupar el funcionament i la reestructuració de la mineria del carbó és el Reglament (CE) núm. 1407/2002 del Consell, de 23 de juliol de 2002, sobre ajuts estatals a la indústria del carbó.

A l'empara d'aquest marc normatiu, es va iniciar un procés de diàleg social que va concloure amb la signatura del Pla nacional de reserva estratègica de carbó 2006-2012 i del Nou model de desenvolupament integral i sostenible de les comarques mineres, que va finalitzar el 31 de desembre de 2012.

Expirada la vigència del Reglament el 2010, es va aprovar la Decisió del Consell, de 10 de desembre de 2010, relativa als ajuts estatals destinats a facilitar el tancament de mines no competitives, que estableix un nou marc per als ajuts destinats específicament a cobrir les pèrdues de la producció corrent d'unitats de producció incloses al Pla de tancament del regne d'Espanya per a la mineria de carbó no competitiva.

Aquesta Decisió prorroga fins a 2018 la possibilitat que els estats membres concedeixin ajuts per cobrir costos relacionats amb el carbó destinat a la producció d'electricitat, si bé exigeix per a això una sèrie de condicions.

La nova orientació reguladora concreta la necessitat de presentar un Pla de tancament de l'estat membre sotmès a autorització per la Comissió Europea en què s'incloguin totes les unitats de producció no competitives que tenen previst abandonar l'activitat abans del 31 de desembre de 2018.

La Decisió limita la concessió d'ajuts a la producció corrent a les unitats de producció de carbó el tancament de les quals estigui planificat irrevocablement i es dugui a terme amb la data límit fixada al Pla de tancament (31 de desembre de 2018). D'acord amb aquest nou marc, s'ha acordat per sindicats, empresaris i la Secretaria d'Estat d'Energia el MARC D'ACTUACIÓ PER A LA MINERIA DEL CARBÓ I LES COMARQUES MINERES EN EL PERÍODE 2013-2018.

.
.
.