Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas
Imagen: .

Plan Social

A sucesiva normativa europea aplicable ao sector do carbón, dende 1993, permitiu aos Estados membros adoptar medidas destinadas a aliviar as consecuencias sociais e rexionais que leva aparellada a reestruturación e modernización da industria do carbón, financiando custos que sen estar relacionados coa produción corrente de carbón xorden nun contexto de racionalización e peche da actividade mineira, como os referidos a aspectos sociais e ambientais.

Seguindo con esa liña de actuación, o actual marco normativo europeo, nun escenario de redución progresiva de subvencións con vista ao cesamento definitivo das actividades extractivas non competitivas, establece unha lista exhaustiva das categorías de custos vinculados ao peche das minas que, en virtude do seu carácter excepcional, poden compensarse ás empresas co obxecto de paliar os efectos prexudiciais que o cesamento da actividade extractiva ocasiona no ámbito social e rexional.

Esta circunstancia queda recollida no marco de ACTUACIÓN PARA A MINARÍA DO CARBÓN E AS BISBARRAS MINEIRAS NO PERÍODO 2013-2018, polo que se prevé establecer un réxime de axudas dirixido a financiar, en todo ou en parte, custos excepcionais que figuran no anexo da Decisión 2010/787/UE do Consello, do 10 de decembro de 2010.

Este réxime de axudas concretaríase nas seguintes actuacións:

  • Axudas sociais por custos laborais para traballadores de idade avanzada.
  • Axudas sociais por custos laborais mediante baixas indemnizadas.