Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques
Imagen: .

Pla social

La normativa europea successiva aplicable al sector del carbó, des de 1993, ha permès als estats membres adoptar mesures destinades a alleujar les conseqüències socials i regionals que comporta la reestructuració i la modernització de la indústria del carbó i finança costos que, sense estar relacionats amb la producció corrent de carbó, sorgeixen en un context de racionalització i tancament de l'activitat minera, com els referents a aspectes socials i mediambientals.

Seguint amb aquesta línia d'actuació, el marc normatiu europeu actual, en un escenari de reducció progressiva de subvencions amb vista al cessament definitiu de les activitats extractives no competitives, estableix una llista exhaustiva de les categories de costos vinculats al tancament de les mines que, en virtut del seu caràcter excepcional, es poden compensar a les empreses per tal de pal·liar els efectes perjudicials que el cessament de l'activitat extractiva ocasiona en l'entorn social i regional.

Aquesta circumstància queda recollida en el MARC D'ACTUACIÓ PER A LA MINERIA DEL CARBÓ I LES COMARQUES MINERES EN EL PERÍODE 2013-2018 , de manera que es preveu establir un règim d'ajuts dirigit a finançar, totalment o parcialment, costos excepcionals que figuren a l'annex de la Decisió 2010/787/UE del Consell, de 10 de desembre de 2010.

Aquest règim d'ajuts es concretaria en les actuacions següents:

  • Ajuts socials per costos laborals per a treballadors d'edat avançada.
  • Ajuts socials per costos laborals mitjançant baixes indemnitzades.
.
.
.