Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas
Imagen: .

Proxectos de Infraestruturas

No finalizado Plan 2006-2012 establecéronse medidas complementarias á destrución de actividade económica mediante o desenvolvemento de proxectos de infraestruturas, que tiñan por obxecto proporcionar un impulso transformador e constituírse no substrato sobre o que se implantasen proxectos empresariais xeradores de emprego.

Pretendíase contribuír á mellora das comunicacións entre núcleos dispersos de poboación, favorecer a recuperación do medio e multiplicar a dispoñibilidade de chan industrial ben dotado.

As axudas unicamente serán aplicables ás infraestruturas que se encontran no anexo do Plan da Minaría e/ou nos anexos dos protocolos asinados coas Comunidades Autónomas.

No novo MARCO DE ACTUACIÓN PARA A MINARÍA DO CARBÓN E AS BISBARRAS MINEIRAS NO PERÍODO 2013-2018 contémplase a necesidade de continuar co desenvolvemento de liñas de axudas orientadas a fomentar o desenvolvemento alternativo das bisbarras mineiras mediante a execución de proxectos de infraestruturas e de restauración de zonas degradadas a causa da actividade mineira en municipios mineiros das Comunidades Autónomas de Aragón, Castela-A Mancha, Castela e León e Principado de Asturias.

Con carácter excepcional, contemplaranse actuacións concretas en Andalucía, Cataluña e Galicia, Comunidades incluídas no Plan 2006-2012, sempre que a súa relevancia ou o seu grao de avance o xustifiquen.