Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas
Imagen: .

Proxectos Xeradores de Emprego

As bisbarras mineiras do carbón foron historicamente un monocultivo do carbón, o que unido a outros factores como a existencia dunha poboación moi dispersa, núcleos de poboación pequenos e diseminados, carencia de infraestruturas e certa deterioración ambiental dificultou a articulación do territorio e implantación de industrias alternativas.

Para facer fronte a esta situación, ao longo dos diferentes Plans de reestruturación e modernización da minaría do carbón aprobados en España aplicáronse importantes cantidades económicas destinadas ao desenvolvemento de infraestruturas básicas de modo que fose posible paliar as carencias que presentaban estas zonas.

Realizouse un avance considerable na dotación de infraestruturas básicas, pero non se puideron alcanzar plenamente os obxectivos pretendidos. Neste novo MARCO DE ACTUACIÓN PARA A MINARÍA DO CARBÓN E AS BISBARRAS MINEIRAS NO PERÍODO 2013-2018 preténdese manter, na medida do posible, investimentos económicos dirixidos a paliar as desvantaxes competitivas existentes e facilitar, en consecuencia, un desenvolvemento alternativo destas bisbarras.

Prevese o establecemento dunha liña de axudas cuxo obxectivo é promover a localización de proxectos de investimento empresarial nas zonas afectadas pola reestruturación da minaría do carbón e o seu ámbito, co fin de xerar actividades económicas alternativas que leven aparellado o compromiso de xerar novos postos de traballo e manter os existentes para incentivar o seu desenvolvemento.