Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques

Ajuts treballadors edat avançada

Denominació de l'ajut

Ajuts socials per costos laborals per a treballadors d'edat avançada.

Objecte

Ajuts a les empreses que duguin o hagin dut a terme una activitat relacionada amb la producció del carbó per tal que puguin cobrir certs costos derivats de l'extinció dels contractes de treball dels seus empleats com a conseqüència del tancament d'unitats de producció de carbó destinades a la generació elèctrica incloses al Pla de tancament del Regne d'Espanya per a la mineria de carbó no competitiva, segons el que es va acordar en el Marc d'actuació per a la mineria del carbó i les comarques mineres en el període 2013 a 2018.

Descripció

Els ajuts socials per costos laborals per a treballadors d'edat avançada tenen com a finalitat alleujar les conseqüències socials i regionals del tancament de les mines, d'acord amb el que preveu la Decisió 2010/787/UE, del Consell, de 10 de desembre de 2010, relativa als ajuts estatals destinats a facilitar el tancament de mines no competitives.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries dels ajuts les empreses que es beneficiïn o s'hagin beneficiat d'ajuts al tancament previstos en l'article 3 de la Decisió 2010/787/UE, del Consell, de 10 de desembre de 2010, i que hagin tancat o estiguin tancant unitats de producció de carbó que formin part del Pla de tancament del Regne d'Espanya per a la mineria de carbó no competitiva, amb estricta subjecció als requisits i les condicions previstos en cada cas.

Aquests ajuts no seran aplicables a les empreses públiques mineres del carbó que actuen sota la forma de societats mercantils estatals.

Enllaços d'interès

Normativa Vigente

Descarga de Impresos

Informació:

Tel.: (034) 913 497 448
plansocialirmc@minetad.es

.
.
.