Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques

Ajuts a la indústria minera del carbó

Denominació de l'ajut

Ajuts a la indústria minera del carbó

Objecte

Ajuts a unitats de producció de carbó en activitat abans del 31 de desembre de 2009 i destinats específicament a cobrir pèrdues de la producció corrent de les unitats de producció.

Descripció

Els ajuts estan dirigits a cobrir, de manera total o parcial, les pèrdues de la producció corrent d'empreses mineres amb unitats de producció inscrites en el Pla de tancament, d'acord amb el que preveu l'article 3.1 de la Decisió 2010/787/UE, del Consell, de 10 de desembre, i sense que puguin superar la diferència entre el cost de producció previsible i l'ingrés previsible per a un exercici carboner.

Beneficiaris

Seran beneficiàries dels ajuts les empreses dedicades a l'extracció de carbó tèrmic destinat a la generació elèctrica que tanquin unitats de producció segons el que preveu l'article 3 de la Decisió 2010/787/UE, del Consell, de 10 de desembre de 2010, relativa als ajuts estatals destinats a facilitar el tancament de mines no competitives.

Enllaços d'interès

Informació

Tel.: (034) 91 349 48 38
mineriairmc@minetad.es

.
.
.