Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas

Axudas peche unidades de produción

Denominación da axuda

Axudas destinadas a cubrir custos excepcionais derivados do peche de unidades de produción de carbón e mitigación do impacto ambiental producido polos peches.

Obxecto

As axudas teñen por obxecto contribuír a sufragar os traballos de rehabilitación do espazo natural afectado polos labores mineiros e de abandono definitivo da explotación, incluídos os obxectivos de peche e clausura das instalacións de residuos mineiros.

Descrición

As empresas mineiras, na súa calidade de entidades explotadoras, están obrigadas a asumir o conxunto de medidas definidas no Plan de restauración que foi previamente autorizado pola autoridade mineira competente e que permiten asegurar o cumprimento das prescricións legais en materia de rehabilitación ambiental e peche da explotación.

Con estas axudas preténdese sufragar parte dos custos que as empresas mineiras deben asumir, derivados do peche de unidades de produción de carbón e mitigar o impacto ambiental producido polos peches, así como asegurar certo volume de emprego na minería durante o tempo da restauración e graduar a saída ao mercado laboral dos posibles excedentes.

O importe da axuda non poderá supoñer, en ningún caso, o 100% do volume total do custo implicado neses labores de rehabilitación.

Beneficiarios

Poderán acollerse as empresas mineiras susceptibles de ser beneficiarias destas axudas que presentaran ante a autoridade mineira competente, para a súa preceptiva autorización:

  • O proxecto de abandono definitivo dos labores mineiros, que xustifique as medidas que deben adoptarse ao finalizar a actividade extractiva da unidade de produción de carbón afectada polo peche.
  • O Proxecto definitivo de peche e clausura da instalación de residuos mineiros coas actuacións que se prevexa realizar.

Ligazóns de interese

Información

Tel.: (+34) 91 349 74 48
plansocialirmc@minetad.es