Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques

Ajuts tancament unitats de producció

Denominació de l'ajut

Ajuts destinats a cobrir costos excepcionals derivats del tancament d'unitats de producció de carbó i mitigació de l'impacte mediambiental produït pels tancaments.

Objecte

Els ajuts tenen per objecte contribuir a sufragar les feines de rehabilitació de l'espai natural afectat per les tasques mineres i d'abandonament definitiu de l'explotació, inclosos els objectius de tancament i clausura de les instal·lacions de residus miners.

Descripció

Les empreses mineres, en la seva qualitat d'entitats explotadores, estan obligades a assumir el conjunt de mesures definides en el pla de restauració que ha estat prèviament autoritzat per l'autoritat minera competent i que permeten assegurar el compliment de les prescripcions legals en matèria de rehabilitació mediambiental i tancament de l'explotació.

Amb aquests ajuts es pretén sufragar part dels costos que les empreses mineres han d'assumir derivats del tancament d'unitats de producció de carbó i mitigar l'impacte mediambiental produït pels tancaments, així com assegurar un cert volum d'ocupació en la mineria durant el temps de la restauració i escalonar la sortida al mercat laboral dels possibles excedents.

L'import de l'ajut no podrà suposar, en cap cas, el 100% del volum total del cost implicat en aquestes tasques de rehabilitació.

Beneficiaris

S'hi podran acollir les empreses mineres susceptibles de ser beneficiàries d'aquests ajuts que hagin presentat davant l'autoritat minera competent, per a la seva preceptiva autorització:

  • El projecte d'abandonament definitiu de les tasques mineres i justificació de les mesures que s'han d'adoptar en finalitzar l'activitat extractiva de la unitat de producció de carbó afectada pel tancament.
  • El projecte definitiu de tancament i clausura de la instal·lació de residus miners amb les actuacions que es prevegi fer.

Enllaços d'interès

Informació

Tel.: (034) 913 497 448
plansocialirmc@minetad.es

.
.
.