Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques

Ajuts mínims projectes empresarials

Denominació de l'ajut

Ajuts dirigits a petits projectes empresarials generadors d'ocupació que promoguin el desenvolupament alternatiu de les zones mineres.

Objecte

Aquests ajuts tenen per objecte promoure la localització de petits projectes d'inversió empresarial a les zones afectades per la reestructuració de la mineria del carbó i el seu entorn amb la finalitat última de generar activitats econòmiques alternatives a la mineria del carbó.

Descripció

Aquests ajuts estan destinats a finançar petits projectes d'inversió empresarial generadors d'ocupació pertanyents a totes les activitats econòmiques desenvolupades en qualsevol dels municipis inclosos en l'àmbit territorial objecte del pla, amb les excepcions que s'estableixin en les bases reguladores.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d'aquest ajut els petits projectes d'inversió empresarial que es localitzin als municipis afectats per la reestructuració i modernització de la mineria del carbó, amb les limitacions que derivin del mapa d'ajuts regionals nou per al període 2014-2018.

Enllaços d'interès

Informació

Tel.: (034) 913 497 453
proyirmc@minetad.es

.
.
.