Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques
Imagen: .

L'Institut

L'Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i el Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres,O.A., és un organisme autònom, adscrit al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, presidit pel Secretari General d'Energia.

Va ser creat mitjançant la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.

Dotat de personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar, és l'òrgan gestor del "règim d'ajuts per a la mineria del carbó i el desenvolupament alternatiu de les zones mineres".

Tota la seva activitat gira entorn d'aconseguir els dos grans objectius marcats:

  • Executar la política de reestructuració de la mineria del carbó.
  • Desenvolupar i executar mesures que fomentin el desenvolupament econòmic d'aquelles zones considerades municipis miners del carbó.
.
.
.